اعضا سابق انجمن

اعضای سابق انجمن علمی زیست شناسی

قدمت سایت انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم مربوط به تلاش  و زحمت فراوان ۶، ۷ سال گذشته دانشجویان انجمن میباشد.  آن ها دیگران دیروز کاشتند که ما امروز برداشت کردیم. به رسم یادبود و گرامیداشت زحمات این عزیزان اسامی این بزرگواران را در این صفحه به یادگار ثبت می ادامه مطلب…

فهرست