حیوانات باورنکردنی ملانیستیک

در زیر با بیست و چهار حیوان ملانیستیک (سیاه رنگ) و بسیار زیبا آشنا می شویم‚ باور اینکه این موجودات واقعی هستند بسیار دشوار است . افزایش میزان پیگمان سیاه رنگ ملانین در پوست وموی یک حیوان ‚ ملانیسم خوانده می شود ; که نقطه ی مقابل آلبینیسم است. همانند نتیجه ی ادامه مطلب…

فهرست