موتاسیون های خیره کننده

اینجا ۳۷ موجود دارای موتاسیون های خیره کننده روی زمین وجود دارند!! حتی پس از هزاران سال از اکتشافات ‚ گونه های حیوانی جدیدی وجود دارند که هر روز مشخص می گردند. اما گاهی اوقات موتاسیون های ژنتیکی می توانند حیواناتی را که بسیار به چشم ما آشنا بود را ادامه مطلب…

فهرست